بازرگانی انواع فلزات از قبیل انواع ورق ، ورق های گالوانیزه و روغنی و رنگی و استنل استیل و آهن آلات ساختمانی و انواع فلزات رنگی